Mạch Tăng Trưởng

Mạch Tăng Trưởng sẽ giúp quý vị xác định công ty của mình đang ở giai đoạn nào và cung cấp danh sách các Đối Tác Tài Nguyên địa phương có thể giúp quý vị thực hiện các mục tiêu kinh doanh tiếp theo của mình. Đọc bài đăng trên blog này để tìm hiểu thêm thông tin về cả hai phiên bản hoặc chỉ cần tải xuống một bản cho mình ngay bây giờ và làm theo phần Quy Trình Thực Hiện bên dưới.

Nội dung tải xuống bằng tiếng Anh

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

  1. Tìm loại hình kinh doanh mà quý vị đang khởi nghiệp hoặc đang phát triển: Doanh Nghiệp Vi Mô, Doanh Nghiệp ở Giai Đoạn Hai, Doanh Nghiệp Nhỏ Độc Lập hoặc Doanh Nghiệp Đổi Mới. Nhấp vào đây để tìm danh mục phù hợp với công ty của quý vị. (Nội dung liên kết bằng tiếng Anh)
  2. Theo dõi mạch để tìm các tài nguyên, dành cho mọi doanh nghiệp, từ mới thành lập đến lớn mạnh. Sử dụng Công Cụ Điều Hướng Tài Nguyên để kết nối liền mạch với (các) tài nguyên mà quý vị muốn liên hệ. (Nội dung liên kết bằng tiếng Anh)
  3. Quý vị vẫn còn thắc mắc? Hãy gọi hoặc nhấp vào để nhận Kế Hoạch Spark miễn phí, các tài nguyên phù hợp với doanh nghiệp, mục tiêu và các bước hành động tiếp theo của quý vị.

Mạch Tăng Trưởng

Phiên bản này giúp quý vị xác định loại hình công ty của mình và liệt kê 22 Bước Hành Động mà công ty phải thực hiện từ lúc thành lập đến khi lớn mạnh.

Mạch Tăng Trưởng + Tài Nguyên

Phiên bản này sử dụng cấu trúc Mạch Tăng Trưởng tương tự như phiên bản 1.0 nhưng cũng cho biết lĩnh vực mà mỗi Đối Tác trong hơn 50 Đối Tác Tài Nguyên của chúng tôi hỗ trợ cho các doanh nhân.