Kế Hoạch Spark

Yêu cầu Kế Hoạch Spark của quý vị ngay hôm nay!

Hãy để chúng tôi giúp quý vị đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Kế Hoạch Spark là gì?

Quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin về vị thế hiện tại và vị thế tương lai mà công ty quý vị muốn hướng tới. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để xây dựng một danh sách tùy chỉnh về các tài nguyên địa phương đáp ứng nhu cầu của công ty quý vị. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin giới thiệu cá nhân về các tài nguyên có thể giúp quý vị phát triển doanh nghiệp của mình.

Quan trọng là quý vị phải cung cấp thông tin về những trở ngại lớn nhất mà quý vị đang gặp phải trong phần Chúng tôi có thể giúp gì  cho quý vị?.

Phản hồi sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh