Đăng Ký và Xin Giấy Phép cho Doanh Nghiệp

Bất kể quý vị sẽ thành lập doanh nghiệp theo hình thức nào, quý vị cũng cần phải đáp ứng hồ sơ thủ tục pháp lý và có được Mã Định Danh Hãng Sở (EIN).

Hình Thức Pháp Lý

Quý vị sẽ muốn đảm bảo doanh nghiệp của mình là hợp pháp. Bước đầu tiên là xác định loại hình pháp nhân doanh nghiệp (hình thức pháp lý) phù hợp nhất với quý vị. Để tìm hiểu thêm về ưu và nhược điểm của các hình thức pháp lý doanh nghiệp, hãy chuyển đến phần các hình thức tổ chức doanh nghiệp.

Mã Định Danh Hãng Sở (EIN hoặc FEIN)

Các hãng sở có tuyển dụng nhân viên, các công ty hợp danh và công ty cổ phần phải có được Mã Định Danh Hãng Sở (EIN) từ Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Ngay cả khi quý vị là chủ sở hữu duy nhất và không tuyển dụng nhân viên, thông lệ tốt là quý vị cũng nên xin số EIN. Một số biểu mẫu của chính phủ có thể yêu cầu điền số EIN, các ngân hàng cũng yêu cầu EIN khi làm hồ sơ cho vay. Quý vị có thể sử dụng số EIN thay cho Số An Sinh Xã Hội cá nhân của mình để tránh rủi ro bị đánh cắp thông tin định danh.

Đăng ký Mã Định Danh Hãng Sở (EIN) trực tuyến (Nội dung liên kết bằng tiếng Anh)

Quy Trình Chung

Bước 1: Lập kế hoạch kinh doanh

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, bước đầu tiên là phải biến ý tưởng cơ bản của quý vị thành kế hoạch hành động khả thi bằng văn bản. Có ba nguồn tài nguyên phổ biến có thể giúp quý vị hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh. Chọn tài nguyên phù hợp nhất với hoàn cảnh của quý vị.

 • Một kế hoạch kinh doanh được xây dựng kỹ lưỡng là cần thiết để quý vị có thể vay ngân hàng và là mô hình cho sự thành công của quý vị. Tham khảo mục Lập Kế Hoạch Kinh Doanh.
 • Nếu quý vị dự kiến sẽ không cần vay vốn, có hai nguồn tài nguyên tương tự có thể giúp quý vị lập bản kế hoạch kinh doanh với định dạng ngắn hơn
  • Mô Hình Kinh Doanh Canvas: đây là mẫu mô hình giúp quý vị xác định và vạch ra được 9 cấu phần chủ chốt liên quan đến hoạt động kinh doanh của quý vị. Mô hình này ngắn gọn và trực quan hơn nhiều so với kế hoạch kinh doanh
  • Mô hình canvas tinh gọn: Đây là phiên bản biến thể của Mô Hình Kinh Doanh Canvas. Mô hình này cũng giúp các doanh nghiệp xác định vấn đề, giải pháp, các chỉ số chính và lợi thế cạnh tranh, nhưng ở định dạng hơi khác.
  • Bài đăng trên blog: Hãy Đốt Kế Hoạch Kinh Doanh (Truyền Thống) Đi!

Bước 2: Đưa ra quyết định về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và đăng ký tên doanh nghiệp của quý vị

Cần xem xét kỹ lưỡng các tác động về quản trị, cơ cấu và thuế cho quyết định về loại hình doanh nghiệp mà quý vị chọn. Mặc dù không thể thay thế những lời khuyên về pháp lý hoặc thuế, quý vị có thể tham khảo mục Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp.

 • Để đăng ký tên cho doanh nghiệp tư nhân một chủ hoặc công ty hợp danh thông thường: Hãy liên hệ với văn phòng lục sự quận tại địa phương nơi quý vị dự định tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc Bang Vụ Khanh Texas. Ngoài ra, quý vị cần sử dụng công cụ tra cứu tên doanh nghiệp toàn tiểu bang để đảm bảo tên công ty của quý vị chưa được sử dụng ở đâu đó.
 • Để nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công Ty Cổ Phần, LLC, LLP hoặc Công Ty Hợp Danh Trách Nhiệm Hữu Hạn, hãy liên hệ với văn phòng của Bang Vụ Khanh Texas để lấy đơn đăng ký và các yêu cầu hồ sơ.

Bước 3: Ghi nhận các yêu cầu về giấy phép thành lập doanh nghiệp

Tiểu bang có thể yêu cầu phải hoàn thành các thủ tục bổ sung liên quan đến giấy phép hoặc đăng ký kinh doanh.  Điều quan trọng là phải kiểm tra với chính quyền thành phố/thị trấn và quận nơi quý vị dự định tiến hành hoạt động kinh doanh để tìm hiểu các yêu cầu về cấp giấy phép.

Bước 4: Thu thập thông tin cần thiết về thuế

Việc đánh thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ có thể đơn giản hoặc phức tạp, tùy thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp. Trách nhiệm pháp lý về thuế của mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ khác nhau, vì vậy, quý vị nên hỏi ý kiến luật sư và kế toán của mình khi lập kế hoạch toàn diện về thuế.

Bước 5: Xác định các nguồn huy động vốn

Tham khảo mục tài chính của trang web này để biết thêm thông tin.  Đồng thời sử dụng công cụ Điều Hướng Tài Nguyên để tìm kiếm các tổ chức cung cấp tài chính.

Bước 6: Tìm hiểu về các yêu cầu và trách nhiệm báo cáo của sở làm

Với tư cách là sở làm, công ty quý vị phải chịu trách nhiệm về bảo hiểm việc làm và bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Yêu cầu này đòi hỏi doanh nghiệp phải đăng ký số khấu lưu của liên bang và tiểu bang.

 • Để biết Mã Định Danh Hãng Sở Liên Bang (EIN), hãy liên hệ với Sở Thuế Vụ hoặc gọi đến số (800) 829-4933
 • Để tìm hiểu Thuế Thương Vụ Tiểu Bang và Khấu Lưu Thuế Tiểu Bang, hãy liên hệ với Sở Thuế Vụ Texas (Ban Kiểm Toán).